Skip Navigation

Toegankelijkheidsverklaring

DeedMob B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht.

hoofddomein:

 • vcutrecht.nl


Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van DeedMob B.V. is beschikbaar via de link partners.

 

Nalevingsstatus

Uit de door DeedMob B.V. gepubliceerde informatie blijkt dat de website Deedmob gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

 

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver DeedMob B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van Deedmob en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

 

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

 

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van DeedMob B.V.

Functie: CTO.


De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via [email protected].

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via: een mail naar [email protected]

 

Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd

 • Datum: 07-09-2020
 • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
 • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
 • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
 • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden
 • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
 • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart DeedMob B.V. dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

 

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
 • Beschrijving van de afwijking: Bij sommige partnersites van DeedMob B.V. is het kleur contrast niet geheel volgens de richtlijn.
 • Oorzaak: Door marketing en brandingkeuzes van de partner komt die effect.
 • Gevolg: Het kleur contrast niet optimaal is.
 • Alternatief: Bij sommige beeldschermen kunnen de kleurinstelling worden aangepast wat een effect op deze regel kan hebben.
 • Maatregel: Door helder te communiceren aan de partner en de bezoekers van de sites.
 • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
 • Toelichting: Er gaat veel budget, tijd en kennis in de keuze en uitwerking van marketing en branding uittingen van onze partners. Om de gehele huisstijl aan te passen voor het minimale verschil wordt gezien als een onevenredige last.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-09-2020

 

Onevenredige last

DeedMob B.V. geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door DeedMob B.V. nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

 

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

 

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

 

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

 


Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English